Enstriksyon sou sit wèb an kreyòl

Ale nan www.preciousscenes.com. Sit wèb la opere tankou lot sit E-commerce yo. Li sèvi ak yon panier. Si ou vlé achete on foto, ou pral chwazi yon épi wap mete’l nan ‘cart’ ou. Lè ou fin peye, ou pral resevwa yon imel ak yon lyen ki pral mennen ou yon kote pou ‘download’ foto ou. Lyen an pral actif pou 24 èdtan.
Nou sijere ou gen on aparey pou enprime ki branchè pandan que ou sou sit la. Epitou, sèvi ak bon jan kalite papye pou ou ka enprimé foto yo.
Kliké sou ‘Shop’ or byen ‘My Account’ pou ou sa kòmanse gade foto yo. Tout foto ki sou sit la, se foto ki pwopriyete preciousscenes.com.
Chwazi ‘Category’ pou limite foto you pa ane!
Pou chwazi yon foto, klike sou foto a epi chwazi ki kantite ou vle nan foto sa. Épi apiyè sou ‘Add to Cart.’
Ou ka doub-klike sou yon foto si ou vle wel pi gwo.
Chwazi ‘Add to Cart’, klikè sou ‘Add to Cart’ épi ou ka kontinyé chwazi lot foto ou kité sit la (Checkout)
Pou ‘checkout,’ cart ou pral montre tout foto ou chwazi. Ou ka mete lot foto nan cart ou oubyen retire ou ka retire foto tou. Tout Peman yo sekirise ou ka peye pa debi oswa kat kredi.
Si ou kreye yon kont pandan you trazaksyon ou ka kreye yon modpas tou.
Si ou gen pwoblèm ak acha’w, sèvi ak enfòmasyon ki ekri sou ‘Contact Us’ (Kontakte nou pou èd.)
Pou kòmande pa lapòs: rele 973-350-1950 oswa 833-846-2473 (gratis)
Orè: 8:30 a.m. – 5:00 p.m. Lendi-Vandredi
9:00 a.m. – 1 p.m. Samdi
Fèmen Dimanch
Tanpri gen nimewo foto’w sou la men lè wap rele.
Mèsi